Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KARAMAN MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV YAPAN TAŞERON İŞÇİLERİN 16.02.2018 CUMA GÜNÜNE KADAR TESLİM ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KARAMAN MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV YAPAN TAŞERON İŞÇİLERİN 16.02.2018 CUMA GÜNÜNE KADAR TESLİM ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze bağlı Karaman Müze Müdürlüğünde, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışanların (taşeron işçilerin) sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan usul ve esaslar çerçevesinde, oluşturulan Tespit Komisyonunca değerlendirmeye esas teşkil edecek aşağıda listelenen belgelerin,belge teslim dilekçesine eklenerek, 16.02.2018 Cuma günü mesai saati (17.00) bitimine kadar “Sürekli İşçi Kadrolarına/Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişte Başvuru Formu”nun teslim edildiği Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri önemle duyurulur. Onay gerektiren belgeler, ihaleyi yapan ilgili birim görevlilerince, belgenin aslını görmek kaydıyla "aslı gibidir" yapılacaktır.

Belge Teslim Dilekçesi için tıklayınız.

İSTENİLEN BELGELER

  1. Nüfus Kayıt Örneği (e- devlet sisteminden alınabilir)
  2. Askerlik Durum Belgesi (e- devlet sisteminden alınabilir)
  3. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e- devlet sisteminden alınabilir)
  4. Tam teşekküllü hastanelerden (Devlet Hastaneleri ya da Araştırma Hastaneleri) alınacak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığı ibaresinin de bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) [Not1]  (Raporlar en geç 16.02.2018 Cuma günü mesai bitimine (17.00) kadar teslim edilebilir.)
  5. Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Formunda belirtilen öğrenim durumuna ilişkin onaylı diploma veya öğrenim durum belgesi
  6. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandığı veya kazanacağı tarihi belirten belge veya e devlet sisteminde yer alan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" belgesi (İşçi kadrolarına geçmek için başvuruda bulunan herkesten talep edilmektedir.)
  7. Onaylı, Silahlı/ Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası (Özel Güvenlik Görevlileri için)
  8. (Varsa) Engellilik nedeniyle gelir vergisi indiriminden yararlananların engellilik durum raporu ile Gelir İdaresi Başkanlığından alınan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31. Maddesinde belirtilen engelli indiriminden yararlandırıldığını gösteren belge.


NOT:
[1]  30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15-2 maddesinde belirtilen “tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz” hükmü gereği,  yerleştirilenlerin yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporunu teslim etmeleri gerekmektedir.