Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlar

15.03.2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Demeklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” gereğince yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri) asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan demek ve vakıflar tarafından düzenlenen; kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projelere Bakanlığımızca yardım yapılmaktadır.
    
Yönetmeliğin Bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 9/2/2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
    
Söz konusu yönetmelik hükümleri gereğince yapılan yardımlara ilişkin bazı sorunları bertaraf etmek amacıyla aşağıda belirtilen hususlara uyulması teşekküller, İl Müdürlükleri ve Bakanlığın iş ve işlemlerini kolaylaştırması açısından uygun bulunmuştur:
1- Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince; yardım talebinde bulunacak teşekküller etkinlik tarihinden en az otuz gün önce İl Müdürlüklerine başvurularını yapacaklardır.
2- Teşekküllere ve projelerine ilişkin bilgilerin yer alacağı “Başvuru Bilgi ve Belge Tespit Formu”nun  İl Müdürlüğü yetkililerince tanzim edilerek, başvuru eksiksiz olarak Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. Eksik belge içeren başvurular ise gerekli belgeler tamamlandıktan sonra gönderilecektir.
3- Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; etkinlik tarihinin değişmesi halinde, teşekküller etkinlik tarihinden önce yeni tarihli detaylı etkinlik programı ve mülki idare amirliğinden yeniden alınacak izin belgesini İl Müdürlüğüne ibraz edeceklerdir.
4- Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince; teşekküllerin etkinlikleri İl Müdürlüğü personelince izlenecektir.
5- Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince oluşturulacak Komisyon ayda bir kez toplanarak her ay o aya ait gerçekleştirilecek etkinlikleri değerlendirilecektir. Yardım yapılacak etkinliklere ilişkin alman Komisyon Kararı ve Bakan Onayı aylık olarak İl Müdürlüklerine iletilecektir.
6- Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; teşekküller yardım yapılacak etkinliklere ilişkin sonuç raporu ve harcama belgelerini etkinliğin bitimini müteakip en geç on gün içerisinde İl Müdürlüğüne ibraz edeceklerdir.
7- Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince; İl Müdürlükleri düzenledikleri etkinlik raporunu ve teşekküle imzalatılan protokolü (Ek2) Genel Müdürlüğümüze göndereceklerdir.
8- Etkinlik raporu ve protokolün Genel Müdürlüğe ulaşmasını müteakip, ödenek ilgili teşekkülün banka hesabına aktarılmak üzere İl Müdürlüğü adına Defterdarlığa tahsis edilecektir.
9- Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek projelerde etkinlik raporlarının Genel Müdürlüğümüze ulaşması beklenmeksizin gerekli incelemelerin tamamlanması ve protokol yapılmasını takiben ödeme yapılabilecektir.
10- Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi gereğince; bu maddenin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerince değerlendirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanliğinca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakiflarin Projelerine 
Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.