Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YAPILACAK YARDIM

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YAPILACAK YARDIM

         Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12’nci maddesi uyarınca hazırlanan ve 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde tarihi eser hüviyetinde ve özel mülkiyette olan tescilli yapıların restorasyon projelerinin hazırlanması ve uygulamalarına hibe mahiyetinde maddi yardımlar yapılmaktadır.

            2019 Maliyılında proje ve proje uygulamaları yardımlarına ilişkin başvurular İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacaktır Proje Uygulama Yardımları için son başvuru tarihi 28/12/2018 olarak belirlenmiştir. Söz konusu tarihlerden sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.

Uygulama yardımları için istenecek belgeler

MADDE 9 – (1) Uygulama yardımları için;

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler,

f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,

g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor,

h) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,

ı) Uygulamayı gerçekleştirecek sorumlularla ilgili 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler, talep edilir.

Bakanlığımız tarafından sağlanan yardımlardan faydalanmak isteyen Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları sahiplerine önemle duyurulur. (03/10/2018)

                                                             

                                          KARAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ