Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Taşınmaz Kültür Varlıkları için Kurum Görüşü

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13.ve 14. maddeleri gereğince hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ile bunlara ait koruma sınırları dahilindeki taşınmaz mallarla ilgili satış, hibe, kiralama, devir, terk, tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisi vb. konularda, taşınmazlarla ilgili; Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu illerde Koruma Belge Kurulu Müdürlüklerine, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü bulunmayan illerde Kültür ve Turizm Müdürlüklerine başvuruda Bulunabilirler.
        
Dilekçede tesisin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin bilgiler yer alır.

Başvuru da istenilen belgeler:
Taşınmazın;
1. Çaplı Tasarruf Vesikası,
2. tapu senedi örneği veya yeni tarihli tapu kaydı,
3. Taşınmazın konumunu gösterir harita,
4. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya da binanın yasal durumu,
5. İmar durumuna ilişkin Belediye veya ilgili kurumdan alınacak belge,
6. Taşınmazın herhangi bir kuruma tahsisli olması halinde buna dair belge.

2863 Sayılı Kanunun 13. ve 14. Maddeleri Gereğince Yürütülen İşlemlere İlişkin Yönerge için tıklayınız.