Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR 2012 YILI PROJE VE PROJE UYGULAMA YARDIM TALEPLERİ ALINMASI BAŞLAMIŞTIR. 05 Ekim 2011

 

                                                                                    BASIN BİLDİRİSİ

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR 2012 YILI PROJE VE PROJE UYGULAMA YARDIM TALEPLERİ

5226 sayı ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca hazırlanan ve 15.07.2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” uyarınca Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli kültür varlıklarının proje ve proje uygulamaları için yardım yapılmaktadır.

Mülkiyetinde tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunan ve bakım ve onarımını gerçekleştirmek için ayni, nakdi veya teknik yardım, isteyen gerçek ve tüzel kişiler duruma göre bu Yönetmeliğin 6 veya 7’nci maddelerinde belirtilen belgeler ile birlikte 2012 yılı başvurularının 04.11.2011 tarihine kadar Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.Bütün halkımıza önemle duyurulur. 05.10.2011

Projeler için istenecek belgeler :

Madde 6- Proje hazırlanması için;

a)      Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

b)      Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor,

c)      9x13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,

d)      Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, Harita Kadastro

e)      Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,

f)        Kanuni tebligat adresi,

g)      Veraset name

h)      Dilekçe

Not : Proje yardımından faydalanmak isteyen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterlidir.

Proje uygulamaları için istenecek belgeler :

Madde 7- Proje uygulamaları için;

a)      Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor,

b)      9 x 13 cm. boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,

c)      Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumun gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı,

d)      Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği,

e)      Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi,

f)        Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,

g)      Kanuni tebligat adresi,

Not : Proje uygulaması yardımından faydalanmak istenen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterlidir.Başvurular onaylanmış 2 takım dosya halinde teslim edilecektir.

    align=middle                       İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ